Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er:
Foreningen af Forsikringsøkonomer.

§ 2

Foreningens hjemsted er:

København.

§ 3

Foreningens formål er:

At give medlemmerne mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte spørgsmål af fælles faglig interesse, samt være til rådighed for Finanstilsynet, Forsikring & Pension mv. i regnskabsteoretiske spørgsmål.

Foreningen kan alene beskæftige sig med ikke-konkurrence sensitive spørgsmål.

§ 4

Medlemskredsen:

Som medlemmer kan optages chefer/specialister for regnskabsfunktionen, økonomifunktionen og den interne revision fra danske, færøske og grønlandske forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, samt fra filialer af udenlandske forsikrings- og pensionsselskaber. Herudover kan optages chefer/specialister for ovennævnte ansvarsområder i moderselskaber, når forsikringsvirksomheden udgør en væsentlig del af koncernens samlede aktiviteter.

Endvidere kan eksterne revisorer i danske forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser optages som medlemmer af foreningen.

Ethvert medlem skal godkendes af bestyrelsen og vurderes blandt andet i forhold til:

Det enkelte medlems samlede kompetencer og stillingsindhold, samt det medlemsantal repræsenteret i foreningen fra det selskab, som medlemmet er ansat i.

Anmodning om optagelse rettes til foreningens bestyrelse og skal ledsages af oplysning om stilling, og hvilken koncern/selskab/pensionskasse vedkommende repræsenterer.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt til bestyrelsen og med mindst 3 måneders varsel til et års 1. juli. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne i § 4 stk. 1, ophører automatisk med at være medlem fra det tidspunkt, de nævnte betingelser er bortfaldet.

Medlemmer uden portefølje er kontingentfri i op til 12 måneder og kan deltage i foreningens arrangementer på samme vilkår som andre medlemmer. Medlemmer uden portefølje kan ikke vælges til foreningens bestyrelse og har ikke stemmeret på foreningens møder.

§ 5

Bestyrelse:

Foreningen vælger blandt sine medlemmer en bestyrelse på fem personer og en suppleant til bestyrelsen:

Bestyrelsen konstituerer sig således:

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanten vælges for 1 år ad gangen. Begge valg har virkning fra 1. oktober i valgåret.

Nyvalg finder sted på den ordinære generalforsamling i september måned hvert år.

Der afgår tre bestyrelsesmedlemmer i lige år og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Genvalg kan kun finde sted i 2 nye perioder. Et bestyrelsesmedlem kan genvælges til en 3. periode, hvis bestyrelse enstemmigt indstiller genvalget med henvisning til kontinuiteten i bestyrelsesarbejdet og/eller bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen skal i videst muligt omfang repræsentere foreningens sammensætning af livforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og skadesforsikringsselskaber, såvel som store og små selskaber

§ 6

Ordinær generalforsamling:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 14 dages skriftlig varsel. Til at lede forhandlingerne vælges en dirigent, der i øvrigt underskriver forhandlingsprotokollen sammen med formanden, henholdsvis næstformanden. Mødet indkaldes med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
  2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
  3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det nye år.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. § 5.
  6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Behandling af indkomne forslag, som skal være indsendt senest den 15. august.
  9. Eventuelt

Hvert medlem har en stemme jf. § 4. Det er tilladt at stemme ved fuldmagt givet til et andet af foreningens medlemmer for en generalforsamling af gangen, dog kan et medlem højst afgive stemme på vegne af to andre.

Eventuelle fuldmagter skal forevises ved generalforsamlingens begyndelse.

Alle valg eller andre afgørelser bestemmes efter simpel stemmeflerhed ved håndsoprækning, medmindre mindst en fjerdedel af de tilstedeværende medlemmer kræver skriftlig afstemning.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling:

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med samme varsel som ved ordinær generalforsamling, indkaldelse foretages af bestyrelsen.

Hvis mere end 25 % af medlemmerne skriftligt begærer over for bestyrelsen at dette ønskes, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen udsendes samtidig med indkaldelsen.

§ 8

Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår er 1.7. – 30.6.

§ 9

Aktiviteter:

Foreningens aktiviteter består af et antal fagligt aktuelle orienterings- og debatmøder pr. år med efterfølgende diskussion. Til medlemsmøderne kan lejlighedsvis – og efter bestyrelsens skøn i hvert enkelt tilfælde – indbydes ”ikke-medlemmer” med faglig og/eller aktuel indsigt i et givet emne, som debattør og/eller indlægsholder.

Bestyrelsen kan nedsætte faglige udvalg f.eks.:
Skatteudvalg
Lovorienteringsudvalg
Tilsynsudvalg.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling på Hotel Flemming, Wien, den 25. september 2017

Scroll to Top